ISSN: 2822-2881

Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

Fırat Üniversitesi’nin yayın organı olan Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisinde kuruluş amacı, alanında yüksek kaliteye sahip mühendislik çalışmalarını kapsayan disiplinler arası bir dergi oluşturmaktır. Dergi, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeleri en güncel halleriyle takip ederek ilgili literatüre yüksek oranda katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Deneysel ve kuramsal çalışmaların yer aldığı Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisinde , Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve hızla değişen mühendislik alanlarında disiplinler arası teknoloji ve yöntemler üzerinde yoğunlaşmayı hedef edinir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisinde , bu alanlarda İngilizce kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Dergi multidisipliner olmasının yanında hakemli, süreli ve açık erişim bir dergidir.  Derginin yazım dili İngilizce’dir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir; kabul-ret kararı editörler tarafından hakem görüşleri dikkate alınarak verilir. Dergimizde tek kör hakem değerlendirmesi (Single-blind peer-review) uygulanmaktadır. Hakemler yazarların kim olduklarını bilirler ancak yazarlar hakemlerin kim olduğunu bilmezler. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. Bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir. Makale hakkında verilen majör revizyon hakemlerce istenilen değişikliklerin kararı için 30 gün, minör revizyon kararı için 20 gün içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, makale reddedilir.
Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Baskı formatına uygun hazırlanmayan makaleler baskı sırasına alınmaz.

MAKALE TİPLERİ
İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orijinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri”, “Derlemeler” ve “Olgu Sunumu” Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi (FUJECE) tarafından kabul edilmektedir.
Araştırma Makaleleri
Yukarıda belirtilmiş bilim alanlarına dahil olan, derginin amaç ve kapsamı ile tutarlı tam metin makaleler kabul edilmektedir. Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın bilime katkısı olmalıdır. Temel ve uygulamalı bilim alanlarında teorik, hesaplamalı ve deneysel özgün bilimsel çalışmalardan oluşur. En fazla 25 sayfa olması önerilir.

Derleme Makaleler
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisinde (FUJECE) yayınlanacak olan “DERLEME” makalelerde yazım dili ingilizce olmalıdır.  Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır. Temel ve uygulamalı bilim alanlarında tüm gelişmeleri ile birlikte son bilimsel çalışmalardaki teknik ve uygulamalar değerlendirilir. En fazla 20 sayfa olması önerilir. “DERLEME” makalelerde en az kaynak/referans sayısı 50 adet olmalı, kullanılan kaynakların en az %40’ını son beş yıl (makalenin dergiye geliş tarihten itibaren) içerisindeki yayınlar oluşturmalıdır. “DERLEME” makalelerde benzerlik ile ilgili sınır değerler tüm makale için %30, cümle bazında (tekilde) ise %5 olarak uygulanacaktır.

Case Study
Pratikte değeri olan bir yenilik getirmeli, var olan yöntemlere üstünlüğü olan bir ilerleme veya kolaylık sağlamalı ve bu üstünlükler yazıda açık, dolaysız ve kısa biçimde vurgulanabilmelidir. Örnek: İş kazaları ve meslek hastalıklarının önemi, nedenleri ve öneriler. En fazla 20 sayfa olması önerilir.

TELİF HAKKI DEVRİ
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi’ne (FUJECE) devredilmelidir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.

ETİK KURALLAR
Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur. Dergide yayımlanan makaleler izin alınmaksızın başka bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. 
Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez. Makaleler, uluslararası kabul görmüş etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası başvuru sırasında yayın ile birlikte eklenmelidir. Daha detaylı bilgi için dergimizin Yayın Etiği İlkelerini okuyunuz.

BASIM
Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlanarak son baskı formatına uygunluğu yazarlar tarafından kontrol edilmelidir.  Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

DOI BİLGİSİ
Fırat Üniversitesi Deneysel ve Sayısal Mühendislik Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelere birer DOI numarası verilmektedir.

LookUs & Online Makale