ISSN: 2822-2881
Determination of water sensitivity of nanosilica added hot mix asphalt [FUJECE]
FUJECE. 2022; 1(3): 110-121 | DOI: 10.5505/fujece.2022.77486

Determination of water sensitivity of nanosilica added hot mix asphalt

Tacettin Geçkil, Ceren Beyza Ince, Eda Tüzün Özpınar
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Inonu University, Malatya, Türkiye

In this study, the effects of nanosilica (NS) additive on the water sensitivity of hot mix asphalt (HMA) pavements were investigated. For this, NS-modified asphalts were prepared by adding NS at rates of 1%, 3%, 5% and 7% by weight to the pure B 160/220 asphalt. In the study, first of all, the physical properties of pure and modified asphalts were determined by penetration, ductility and softening point experiments, and their viscosities were determined by rotational viscometer (RV) experiment. Then, the optimum asphalt content of the mix was determined according to the Marshall design method. Hot mix asphalt specimens were prepared by keeping this determined ratio constant for pure and modified asphalts. Prepared pure and NS added modified mixture specimens were subjected to Marshall stability, retained Marshall stability (RMS) and indirect tensile strength (ITS) tests. The physical test results showed that the hardness and machinability temperatures of the modified binders increased up to 5% NS. According to the mixture test results, it was determined that NS additive had a positive effect on the sensitivity of road pavements to water, since Marshall stability, RMS and indirect tensile strength ratio (ITSR) values showed significant increases at 5% NS.

Keywords: Asphalt, Nanosilica, Hot mix asphalt, Retained marshall stability, ITS

Nanosilika katkılı sıcak karışım asfaltın suya karşı hassasiyetinin belirlenmesi

Tacettin Geçkil, Ceren Beyza Ince, Eda Tüzün Özpınar
İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Malatya

Bu çalışmada, nanosilika (NS) katkısının sıcak karışım asfalt (HMA) kaplamaların suya karşı hassasiyeti üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, saf B 160/220 asfalta ağırlıkça %1, %3, %5 ve %7 oranlarında NS eklenerek NS modifiyeli asfaltlar hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle saf ve modifiye asfaltların fiziksel özellikleri penetrasyon, düktilite ve yumuşama noktası deneyleri ile viskoziteleri ise dönel viskozimetre (RV) deneyi ile belirlenmiştir. Daha sonra Marshall tasarım yöntemine göre karışımın optimum asfalt içeriği belirlenmiştir. Belirlenen bu oran saf ve modifiye asfaltlar için sabit tutularak sıcak karışım asfalt numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan saf ve NS katkılı modifiye karışım numuneleri Marshall stabilitesi, kalıcı Marshall stabilitesi (RMS) ve dolaylı çekme mukavemeti (ITS) deneylerine tabi tutulmuştur. Fiziksel test sonuçları, modifiye bağlayıcıların sertlik ve işlenebilirlik sıcaklıklarının %5 NS'ye kadar arttığını göstermiştir. Karışım test sonuçlarına göre, Marshall stabilitesi, RMS ve dolaylı çekme mukavemeti oranı (ITSR) değerlerinin yine %5 NS miktarında önemli artışlar göstermesi sebebiyle, yol kaplamalarının suya karşı hassasiyeti üzerinde NS katkısının olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asfalt, Nanosilika, Sıcak karışım asfalt, Kalıcı marshall stabilitesi, ITS

Tacettin Geçkil, Ceren Beyza Ince, Eda Tüzün Özpınar. Determination of water sensitivity of nanosilica added hot mix asphalt. FUJECE. 2022; 1(3): 110-121

Corresponding Author: Ceren Beyza Ince, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale