ISSN: 2822-2881
Characterization of polyurethane produced by polyol synthesized from corn oil [FUJECE]
FUJECE. 2022; 1(2): 60-67 | DOI: 10.5505/fujece.2022.36855

Characterization of polyurethane produced by polyol synthesized from corn oil

Ercan Aydoğmuş, Fethi Kamışlı
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Firat University, Elazig, Turkey

In this study, biopolyol has been synthesized from corn oil by epoxidation, hydroxylation, neutralization, and purification processes. The rheological properties of both corn oil and polyol obtained from corn oil have been compared. When the variation of viscosity with temperature is examined, it is seen that corn oil-based polyol is more viscous than corn oil. Accordingly, it is thought that the molecular structure of the biopolyol changes, and its molecular weight increases. According to the results obtained, the hydroxyl number of the synthesized polyol is determined as approximately 160 mg KOH/g polyol by the analytical method. The produced polyols have been prepared for polyurethane production after being characterized physically and chemically. The production of polyurethane sponge with a suitable process and method has been realized according to the purpose of use. The approximate density of the produced polyurethane was 40 kg/m3 and the thermal conductivity coefficient was found to be 0.026 W/m·K. Also, Taguchi method has been used in experimental studies to determine an efficient and economical process in both the polyol synthesis and the polyurethane production.

Keywords: Corn oil, Polyol, Polyurethane, Rheology, Characterization

Mısır yağından sentezlenen poliolden üretilen poliüretanın karakterizasyonu

Ercan Aydoğmuş, Fethi Kamışlı
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Elazığ, Türkiye

Bu çalışmada mısır yağından epoksilleme, hidroksilleme, nötralizasyon ve saflaştırma işlemiyle biopoliol sentezlenmiştir. Mısır yağından elde edilen poliol ve mısır yağının reolojik özellikleri karşılaştırılmıştır. Viskozitenin sıcaklıkla değişimi incelendiğinde mısır yağı esaslı poliolün mısır yağına göre daha viskoz olduğu görülmektedir. Buna göre biopoliolün moleküler yapısının değiştiği ve molekül ağırlığının arttığı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre sentezlenen poliolun hidroksil sayısı yaklaşık 160 mg KOH/g poliol olarak analitik yöntemle tayin edilmiştir. Üretilen polioller, fiziksel ve kimyasal olarak karakterize edildikten sonra poliüretan üretimi için hazırlanmıştır. Kullanım amacına göre poliüretan süngerin uygun bir proses ve yöntemle üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen poliüretanın yaklaşık yoğunluğu 40 kg/m3 ve ısıl iletkenlik katsayısı 0.026 W/m·K olarak bulunmuştur. Ayrıca deneysel çalışmalarda hem poliol sentezinde hem de poliüretan üretiminde verimli ve ekonomik bir süreç belirlemek amacıyla Taguchi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mısır yağı, Poliol, Poliüretan, Reoloji, Karakterizasyon

Ercan Aydoğmuş, Fethi Kamışlı. Characterization of polyurethane produced by polyol synthesized from corn oil. FUJECE. 2022; 1(2): 60-67

Corresponding Author: Ercan Aydoğmuş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale