ISSN: 2822-2881
Failure mechanism of a soil slope and stabilization method: a case study [FUJECE]
FUJECE. 2022; 1(3): 129-138 | DOI: 10.5505/fujece.2022.35744

Failure mechanism of a soil slope and stabilization method: a case study

Mustafa Kanık
Department of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Firat University, Elazig, Turkiye

In this study, the slope stability problem, which occurred when the projected excavation works of a treatment plant has been started, has been examined. The aim of this study is to determine the conditions causing the slope failure and to make the slope stable again. Then, to ensure the stability of the whole slope after all the excavations work in the project area have been completed. For this purpose, firstly, the topographic features of the slope where the failure took place were determined and a model of the failure condition was created. Field and laboratory studies were used to obtain the data to be used in slope modeling. Models reflecting the current situation were analyzed considering static and dynamic conditions and a safe slope design was created. The analyzes are carried out by Slide V.6.0. software which is based on limit equilibrium methods and Bishop Method was preferred. As a result, it was determined that the reason of the failure occurred was the change of the soil’s physical and mechanical parameters due to precipitation. In the slope stability problem considered, the benching method has been proposed as an improvement method, and additionally, suggestions have been made for the disposal of surface waters by drainage methods.

Keywords: Limit equilibrium, Slide, Slope stability

Bir zemin şevinin yenilme mekanizması ve stabilizasyon yöntemi: vaka çalışması

Mustafa Kanık
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

Bu çalışmada bir arıtma tesisinin projelendirilmiş kazı çalışmalarına başlandığında oluşan şev stabilitesi problemi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, şev duraysızlığına neden olan koşulları belirlemek ve şevi tekrar duraylı hale getirmektir. Daha sonra proje alanındaki tüm kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm şevin stabilitesini sağlamaktır. Bu amaçla öncelikle duraysızlığın meydana geldiği şevin topografik özellikleri belirlenmiş ve duraysızlık durumunun bir modeli oluşturulmuştur. Şev modellemede kullanılacak verilerin elde edilmesi için arazi ve laboratuvar çalışmalarından yararlanılmıştır. Mevcut durumu yansıtan modeller statik ve dinamik koşullar dikkate alınarak analiz edilerek güvenli bir şev tasarımı oluşturulmuştur. Analizler limit denge yöntemlerine dayalı Slide V.6.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir ve Bishop Metodu tercih edilmiştir. Sonuç olarak, meydana gelen duraysızlığın nedeninin yağış nedeniyle zeminin fiziksel ve mekanik parametrelerinin değişmesi olduğu tespit edilmiştir. Ele alınan şev stabilitesi probleminde iyileştirme yöntemi olarak basamaklama yöntemi önerilmiş ve ayrıca yüzey sularının drenaj yöntemleriyle bertarafı için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Limit denge, Slide, Şev stabilitesi

Mustafa Kanık. Failure mechanism of a soil slope and stabilization method: a case study. FUJECE. 2022; 1(3): 129-138

Corresponding Author: Mustafa Kanık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale